W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

     

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe 1/2020 z 24.02.2020r

eu_logo.jpg

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż Prace remontowo-adaptacyjne, zakup i montaż wyposażenia sanitarnego dla przedszkola w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 61, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym.

Przedmiot zamówienia dotyczy budynku, w którym realizowany jest Projekt pt.. Wszechstronny rozwój dziecka w gminie Nowy Targ poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych nr RPMP.10.01.02-12-0100/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego (Wykaz robót instalatorskich).

W ramach Projektu zostaną wykonane prace remontowo-adaptacyjne, zakup i montaż wyposażenia sanitarnego dla przedszkola w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 61 tj.:

1. Roboty remontowe i wykończeniowe

2. Zakup i montaż wyposażenia sanitarnego

3. Roboty instalacyjne

Wartość zamówienia: 132 184,00 zł z VAT

Planowane efekty: Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach gminy miasta Nowy Targ oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla 82 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zał. nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałów
Zał. nr 2 - Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Zał. nr 4 – Rzuty: Parter, I Piętro, II Piętro
Zał. nr 5 - Wykaz robót instalatorskich

 

eu logo

arch

rek z  rek p