W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

     

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe 1/2021 z 01.04.2021r

eu_logo.jpg

,ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, instrumentów muzycznych, placu zabaw, zabawek i wyposażenia oraz dostawę i montaż mebli do Przedszkola Fiku Miku w Nowym Targu” zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia dotyczy budynku, w którym realizowany jest Projekt pt.. Wszechstronny rozwój dziecka w gminie Nowy Targ poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych nr RPMP.10.01.02-12-0100/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze specyfikacją zawartą w Zapytaniu Ofertowym.

W ramach Projektu zostaną zakupione:
1. Meble- zakup, dostawa i montaż
2. Wyposażenie pomieszczeń – zakup i dostawa
3.Zabawki i sprzęt dydaktyczny – zakup i dostawa
4.Artykuły plastyczne, papiernicze i akcesoria muzyczne – zakup i dostawa
5. Plac Zabaw -zakup i dostawa
Wartość zamówienia: 145 672,60 zł z VAT

Planowane efekty: Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach gminy miasta Nowy Targ oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla 82 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Załączniki:
1. Zapytanie Ofertowe
2. Zał. 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
3. Zał. 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
4. Zał. 3 Formularz Ofertowy

 

eu logo

arch

rek z  rek p