W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2018 z dnia 28 czerwca 2018

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, zabawek i wyposażenia oraz dostawę i montaż mebli do Żłobka ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w Zapytaniu Ofertowym.

 

Przedmiot zamówienia dotyczy budynku, w którym realizowany jest Projekt pt. „Opieka i edukacja w żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej” nr RPMP.08.05.00-12-0038/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego (Wykaz robót instalatorskich).

Wartość Projektu: 103 983, 16zł  z VAT

Planowane efekty:  Wyposażenie żłobka przy ul. Szaflarska 61 w Nowym Targu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 do Zapytania ofertowego - meble

rek2